4.7 (456) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.4 (10) QR код үнэлгээ
4.8 (32) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ

Бүрдүүлэх баримт бичиг

 1. Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл
 2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр (2021 оноос өмнөх)
 3. Хөдөлмөрийн дэвтэр (1995 оноос өмнөх)
 4. Хөдөлмөрийн хөлсний тодорхойлолт (1995 оноос өмнө ажилласан хугацаанд авсан хөдөлмөрийн хөлснөөс тэтгэвэр тогтоолгох бол)
 5. Иргэний үнэмлэхний хуулбар, эсхүл лавлагаа
 6. Хөдөлмөрийн тухай болон Иргэний хуулийн дагуу байгуулсан гэрээний хугацааг дуусгавар болгосон болон ажлаас чөлөөлсөн тухай тушаал, шийдвэр
 7. Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулсан тухай гэрээ
 8. Үндсэн ажлаас гадуур гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээний орлогод шимтгэл ногдуулах хуудас
 9. Цэргийн батлах
 10. Тушаалын хуулбар, архивын лавлагаа, шүүхийн шийдвэр
 11. Төрүүлсэн болон үрчлэн авсан хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 12. Гомдлын шаардлагын зөвлөлийн тогтоол
 1. Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл
 2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр (2021 оноос өмнөх)
 3. Хөдөлмөрийн дэвтэр (1995 оноос өмнөх)
 4. Хөдөлмөрийн хөлсний тодорхойлолт (1995 оноос өмнө ажилласан хугацаанд авсан хөдөлмөрийн хөлснөөс тэтгэвэр тогтоолгох бол)
 5. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар, эсхүл лавлагаа
 6. Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн дагуу ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн тооцуулсан тухай нийгмийн даатгалын байгууллагаас олгосон баримт, лавлагаа
 7. Тухайн үед оршин сууж байсан тухай баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 8. Малчнаар ажилд томилсон, чөлөөлсөн тухай тушаал, эсхүл хөлсөөр ажиллах гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ, эсхүл тэдгээртэй адилтгах гэрээ
 9. 1995 оноос хойш малчнаар ажилласныг нотлох “Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллого”-ын бүртгэл, лавлагаа
 1. Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл
 2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр (2021 оноос өмнөх)
 3. Хөдөлмөрийн дэвтэр (1995 оноос өмнөх)
 4. Хөдөлмөрийн хөлсний тодорхойлолт (1995 оноос өмнө ажилласан хугацаанд авсан хөдөлмөрийн хөлснөөс тэтгэвэр тогтоолгох бол)
 5. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссоос хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг тогтоосон акт
 6. Хөдөлмөрийн болон эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагчийн баталсан “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэсэн акт”
 1. Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл
 2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр (2021 оноос өмнөх)
 3. Хөдөлмөрийн дэвтэр (1995 оноос өмнөх)
 4. Хөдөлмөрийн хөлсний тодорхойлолт (1995 оноос өмнө ажилласан хугацаанд авсан хөдөлмөрийн хөлснөөс тэтгэвэр тогтоолгох бол)
 5. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгох гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдийн төрсний гэрчилгээ, ам бүлийн тодорхойлолт
 6. Тэжээгчийн нас барсны гэрчилгээ
 7. Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар, эсхүл архивын лавлагаа, шүүхийн шийдвэр
 8. Асран хамгаалагчаар тогтоосон тухай харьяалах сум, дүүргийн Засаг даргын захирамж
 9. Хөдөлмөрийн болон эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагчийн баталсан “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэсэн акт”
 1. Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл
 2. Хөдөлмөрийн дэвтэр (1995 оноос өмнөх)
 3. Хөдөлмөрийн хөлсний тодорхойлолт (1995 оноос өмнө ажилласан хугацаанд авсан хөдөлмөрийн хөлснөөс тэтгэвэр тогтоолгох бол)
 4. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссоос хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг тогтоосон акт
 5. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгох гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдийн төрсний гэрчилгээ, ам бүлийн тодорхойлолт
 6. Цэргийн байгууллагад ажилласан хугацааны цэргийн архивын лавлагаа
 7. Цэргийн алба хаасан тухай цэргийн архивын лавлагаа
 8. Цэргийн батлах, хэрэв засвартай тохиолдолд цэргийн байгууллагын архивын лавлагаа
 9. Цэргийн алба хаагчийн цэргийн жинхэнэ алба хаасан хугацааг сэргээн тогтоосон бол шүүхийн шийдвэр
 10. Цэргийн алба хаагчийн алба хаасан сүүлийн 20 жилийн доторх сонгосон дараалсан 5 жилийн хөдөлмөрийн хөлсний лавлагаа (Б-НД-5)
 11. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэсэн акт”
 1. Эмнэлгийн хуудас (албан журмын даатгуулагч эмнэлгийн хуудсыг цахимаар бичүүлсэн тохиолдолд ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын байгууллага руу илгээнэ)
 2. Эмнэлгийн хуудсыг харьяалах Нийгмийн даатгалын хэлтэст хүргүүлж, тэтгэмж авах хүсэлтээ гаргана /Сайн дурын даатгуулагчийн хувьд/
 3. Эмнэлгийн хуудсыг цахимаар бичүүлсэн тохиолдолд Даатгуулагчийн веб (daatguulagch.ndaatgal.mn)-ийн тусламжтайгаар тэтгэмж авах хүсэлтээ илгээнэ /Сайн дурын даатгуулагчийн хувьд/
 1. Эмнэлгийн хуудас (хэрэв эмнэлгийн хуудсыг цахимаар бичүүлсэн тохиолдолд Даатгуулагчийн веб (daatguulagch.ndaatgal.mn)-ийн тусламжтайгаар тэтгэмж авах хүсэлтээ илгээнэ)
 1. Тэтгэмж тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл
 2. Нас барсан даатгуулагчийн хөдөлмөрийн дэвтэр
 3. Нас барсан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын дэвтэр
 4. Нас барсан тухай гэрчилгээ
 1. Тэтгэмж тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл
 2. Ажлаас чөлөөлсөн тухай шийдвэр
 3. Хөдөлмөрийн байгууллагад бүртгүүлсэн тухай тодорхойлолт
 1. Нийгмийн даатгалын дэвтэр (2021 оноос өмнөх)
 2. Хөдөлмөрийн дэвтэр (1995 оноос өмнөх)
 3. Хөдөлмөрийн хөлсний тодорхойлолт (1995 оноос өмнө ажилласан хугацаанд авсан хөдөлмөрийн хөлснөөс тэтгэвэр тогтоолгох бол)
 4. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоосон Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын акт
 5. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэсэн акт
 6. Иргэний үнэмлэхний хуулбар, эсхүл лавлагаа

  ХОЛБОО БАРИХ
  Монгол улс, Ховд аймаг, Жаргалант сум
  © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан
  ГАЗРЫН ЗУРАГ
  ХАНДАЛТУУД
Нийт  13981
Энэ жил  5354
Энэ сар  640
Энэ долоо хоног  83
Өнөөдөр  26